Informácie o webe

Úvodné ustanovenia

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.r-domy.sk je R domy s r.o SK, Seredská 4084/30, 917 05 Trnava, IČ: 710952, ktorý je v súlade so zák. č. 185/2015 Z.z., autorský zákon oprávňujúci vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ - Správca").

Prevádzkovateľovi prislúchajú všetky autorské práva k celkovému obsahu, ktorý prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako i k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľa pri používaní týchto stránok sa riadi týmito pravidlami. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívateľ vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z webových stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom využije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci webových stránok Prevádzkovateľa

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na webových stránkach prevádzkovateľa s výnimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Zhromažďované informácie a ich využitie - GDPR

Prístup na niektoré časti webovej stránky môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienená poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016. Prevádzkovateľ (správca) s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odovzdávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ (správca) spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, pokiaľ sú k tomu oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívatelia, keďže s týmito informáciami pracujú, iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť k inému účelu.

Pokiaľ si Užívateľ praje opraviť alebo odstrániť osobné dáta, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na emialovej adrese info@r-domy.cz.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť alebo predať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, k ochrane integrity siete, k splneniu požiadavku Užívateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Stránky si môže Užívateľ prehliadať bez uvedenia totožnosti alebo akýchkoľvek ďalších informácií osobného charakteru, ktoré sa ho týkajú. Užívateľ udeľuje svoj výslovný súhlas k tomu, aby osobné údaje, ktoré Užívateľ v súvislosti s používaním Stránok poskytne, boli využité len za účelom nižšie uvedeným účelom.

Udelením súhlasu so Spracovaním osobných údajov vyplneného formulára "Dotaz z webu", formulára "Dopyt z webu", poprípade ďalších formulárov pre objednávku ďalších služieb alebo plnenie, dáva Užívateľ spoločnosti uvedené v Úvodnom ustanovení ako Správca, a ďalším tretím osobám určeným správcom, ako Spracovateľom, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním údajov vo formulári poskytnutých údajov v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňe 27. apríla 2016.

Súhlas za účelom zasielania obchodných ponúk alebo obchodných oznámení elektormickými prostriedkami podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňe 27. apríla 2016 a to za účelom poskytovania informácií o ďalších akciách, službách a produktoch musí byť uvedený zvlášť bez viazania na ďalšie služby Prevádzkovateľa (Správcu). Tento súhlas Užívateľ udeľuje na dobu určitú 3 roky.

Súhlas za účelom zasielania obchodných ponúk alebo obchodných oznámení elektormickými prostriedkami podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňe 27. apríla 2016 a to za účelom poskytovania informácií o ďalších akciách, službách a produktoch musí byť uvedený zvlášť bez viazania na ďalšie služby Prevádzkovateľa (Správcu). Tento súhlas Užívateľ udeľuje na dobu určitú 3 roky. info@r-domy.cz.

Prevádzkovateľ (Správca) sa ďalej zaväzuje nepristupovať k spracovaniu osobných údajov, ktoré by boli v rozpore s vyššie uvedenými účelmi, a nezverejňovať, neposkytnúť ani nepredávať informácie týkajúce sa Užívateľa bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Povinné náležitosti obsahu obchodných e-mailov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaistiť, aby všetky E-maily rozoslané pomocou Služby "novinky e-mailom" obsahovali nasledujúce náležitosti

  • označenie prevádzkovateľa, ktorý E-maily rozosiela
  • e-mailová adresa, z ktorej bol E-mail odoslaný, je funkčný
  • platnú e-mailovú adresu, na ktorú môže Užívateľ priamo a účinne zaslať Prevádzkovateľovi správu a Užívateľa kontaktovať
  • viditelne umiestnený odhlasovací odkaz, pre automatizované odhlásenie Užívateľa, ktorý môže Užívateľ použiť k vyjadreniu svojho nesúhlasu so zasielaním ďalších E-mailov.
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje zajistiť, aby všetky Obchodné oznámenia rozosielané v E-mailových Správach pomocou Služby "novinky e-mailom" jeho Zákazníkom obsahovala okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcom odstavci taktiež jasné a zretelné označenie, že sa jedná o obchodné oznámenie.

Súbory Cookies

Cookies sú malé súbory s údajmi, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prestredníctom webových stránok, ktoré prechádzate. Slúži najmä k zjednodušeniu a uľahčeniu pri používaní stránok a orientáciu na nich, ďalej pre štatistické a analytické účely. Súbory cookies sú anonymné a nespracovávajú osobné údaje, ktoré by mohli jednoznačne identifikovať užívateľa.

Užívateľov týmto upozorňujeme, že naše stránky cookies používají, teda sa pri návšteve nášho webu uloží na Váš počítač. Následne pri ďalšej návšteve si stránky súbory cookies môžu načítať a opätovne načítať a odoslať údaje späť stránkam a alebo prvku, ktorý pôvodne súbory cookies použil.

Ako užívateľ môžete ukladanie súborov cookies odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viacej informácií nájdete v nápovede příslušného prehliadača. Upozorňujeme však, že při deaktivácii možnosti použiť súbory cookies, nemusia fungovať všetky funkcie webu správne.

Užívateľ môže neudeliť súhlas so spracovaním cookies.

Na stránkach sa používajú nasledujúce typy cookies:

1. Cookies pre meranie návševnosti stránok a využívanie on-line služieb
Štatisktické cookies sú používané pre meranie návšetvnosti stránok (zaznamenávajú počet návštev na stránkach, čas strávený na stránkach, navštívené stránky a podobne). Účelom týchto cookies je neustále zlepšovať naše stránky a zabezpečiť, aby odpovedali a boli sme schopný ich prispôsobiť viac potrebám užívateľov.

2. Cookies pre zapamätanie prihlasovacích údajov
V niektorých častiach stránok sa môžete prihlásiť/ identifikovať k určitej službe. Tieto stránky používajú súbory cookies napr. pre zapamätanie prihlasovacích údajov k užívateľskému účtu tak, aby Vám bol prístup k danej službe napr. pri ďalšej návšteve ulahčený.

3. Cookies pre monitovanie reklamy tretích strán
Na stránkach môže byť zobrazená reklama / obsah tretích strán, pričom tieto tretie strany používajú svoje vlastné súbory cookies pre analýzu toho, koľko užívateľov daný obsah (napr. reklamu) videlo a / alebo na daný obsah kliklo. Tieto súbory sú generované a spracovávané tretími stranami a správca stránok nemá prístup k údajom, ktoré tieto súbory spracovávajú.

4. Ostatné súbory cookies
Na stránkach môžu byť použité aj súbory cookies tretích strán, ktoré analyzujú použitie stránok zo strany užíteľa a uľahčujú ďalšie použitie stránok. Napríklad vyplnenie formulára žiadosti newsletteru, apod.

Personalizovaná reklama: Ako funguje?

Súbory cookies uložené na pevných diskoch počítačov užívateľov v závislosti na stránkach, ktoré užlívatelia navštívili, môžu zaznamenať napríklad:

  • údaje o stránkach, ktoré uživatelia navštívili v uplynulom období
  • údaje o produktoch alebo službách, o ktoré užívatelia prejavili záujem
  • údaje o jazyku, umiestnení, operačnom systéme, prohliadači a podobne za účelom optimalizácie zobrazení pri opätovnom zobrazení stránok

Personalizovaná reklama
Na základe poverenia prevádzkovateľa stránok môžu poskytovatelia týchto služieb umožniť užívateľom prijímať reklamu, ktorá je individuálne vybraná na základe akcií, o ktoré užívatelia prejavili záujem v priebehu návštevy stránok v uplynulom období.

Odkazy na iné stránky

Na webowých stránkach sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobních údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných společnosti.

Chovanie Užívateľov

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bežpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva Prevádzakovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú celkom na Užívateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú pojednávané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Ustanovenie týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymahateľné budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dojednaní a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Prehlásenie o prístupnosti

Tento web, sa snaží o úplne maximálnu prístupnosť svojho obsahu aj funkčnosti, a to podľa väčšiny známych metodík. Splňuje všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web i WCAG

Celý web je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah možno jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov.

Štruktúra layoutu i obsahu je vytvorená štrukturálnym HTML. Vizuálna prezentácia potom pomocou kaskádových štýlov CSS maximálne dodržuje syntaktickú a sémantickú správnosť.

Napíšte nám

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016... (viac informácií)